Lăp đặt Hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt

Địa chỉ: CCN HOÀNG GIA, ẤP MỚI 2, XÃ MỸ HẠNH NAM, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN.
Công suất: 50 m3/ngày đêm.
Năm thực hiện: 2018.